zaterdag 23 april 2016

En nu?Een project is een eenmalige, tijdelijke activiteit die gestructureerd wordt uitgevoerd om een duidelijke doelstelling te behalen en die zakelijk wordt uitgevoerd door een, over het algemeen,multidisciplinair team.
(Bartling, 2001)

De contactdag was een efficiënte ontmoeting waarbij we konden reflecteren op elkaars en het eigen gemaakte werk. Met de nodige feedback op zak, spreken we af onze Skype afspraken door te zetten als moment van overleg en het maken van een plan van aanpak. Welke stappen zijn nog nodig om tot en geheel te komen? Opnieuw zijn de taken zo verdeeld. Het maken van het tentamen hebben we voorrang gegeven. Op het moment dat we deze allemaal op tijd hebben ingeleverd, gaan we hard aan de slag om de afgesproken deadline voor het productvoorstel te behalen. Het gebruik van Powtoon als enige tool wordt ter discussie gesteld, maar er is besloten om voor nu niets aan het product te veranderen. Wellicht komen we hier in een latere reflectie op terug.

Doordat we al een mooi plan en afspraken met de opdrachtgever hebben voelt het maken van een voorstel een beetje als andersom werken, dit zorgt nog wel eens voor verwarring.
Ons voorstel zal bestaan uit de volgende hoofdstukken:
 • Probleemstelling en context: De projectgroep analyseert het probleem en oriënteert zich op mogelijke oplossingen. (Bartling, 2001)
 • Doelen: Deze geven duidelijk aan wat er gerealiseerd moet zijn aan het eind van alle activiteiten, het eindresultaat dus. Deze doelstellingen moeten dus concreet en controleerbaar zijn. (Bartling, 2001)
 • Productomschrijving: Daarnaast staan er zeer globaal de activiteiten in die uitgevoerd moeten worden, die moeten leiden tot het behalen van de doelstelling. (Bartling, 2001)
 • Swot-analyse: Waar liggen onze sterke maar ook onze zwakke punten als Dot en individueel.

In overleg met de opdrachtgever zal de eerste les direct na de meivakantie uitgevoerd worden. Er zal onder andere een logboekje bijgehouden worden om later te kunnen reflecteren.


Thijs, Mischa, Mike en Nathanja


Literatuur:

 • Barting, J. (2001). Projectmatig werken. Opgeroepen op April 15, 2016, van http://archief.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Ict-_en_informatiemanagement/Projectmatig_Werken_-_Jan_Bartling.pdfwoensdag 6 april 2016

De afronding van een mooi resultaat!


Het is gelukt! We zijn er in geslaagd om met z’n allen een mooie lessenserie neer te zetten waarin de 21st century skills zijn geïntegreerd in het overkoepelende onderwerp ethiek. 21st century skills zijn de skills die benodigd zijn om te overleven in de complexe en verbonden wereld waarin wij leven (Trilling & Fadel, 2009). Hierbij horen skills die focussen op creatief, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren & samenwerken, maar ook informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Wij denken dat het ons gelukt is om deze skills in onze lessenserie te verwerken. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen na het afronden van deze lessenserie hier ineens superhandig in zijn geworden, maar het kan bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.  Door de skills te integreren in het onderwerp ethiek helpen we bovendien mee aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. De adolescentiefase waarin de leerlingen van onze doelgroep zich in bevinden, speelt immers een hele belangrijke rol bij de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid (van der Wal & Wilde, 2011). Leerlingen gaan nadenken over (actuele) ethische onderwerpen en hier een eigen mening over vormen. Ook dit sluit naadloos aan bij 21e-eeuws educatie. Deze omvat kennis namelijk kennis van traditionele onderwerpen, maar beklemtoond ook actuele thema’s (Trilling & Fadel, 2009).

Tijdens het schrijven van onze blogs is zichtbaar dat wij al veel aandacht besteedt hebben aan het uiteindelijke product dat wij voor de projectopdracht in periode 2 van de minor willen gaan implementeren en evalueren. Achteraf gezien hebben we hierbij misschien te weinig stil gestaan bij het groepsproces binnen onze DOT. Daar was deze pilotopdracht immers het meest voor bedoeld. Dit besef kwam eigenlijk pas laat, maar dat zien wij niet perse als iets ‘slechts’. Wij denken namelijk dat dit een teken is dat wij als DOT hebben laten zien dat wij zelf óók beschikken over een goede basis aan 21-st century skills! Na de bekende forming, storming en normingsfase in een groepsvormingsproces, begaven wij ons ergens halverwege periode 1 dan ook naar de performingsfase (Geerts & Van Kralingen, 2012). Hierin hebben we goed gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten. Hieronder zullen we toch per groepslid nog even diens ervaringen beschrijven binnen het groepsproces, te beginnen met die van mij:

Thijs
De eerste 4,5 weken heb ik mij echt wel zorgen gemaakt of het met deze groep wel goed ging komen. We bleven heel lang hangen in de brainstormfase van deze opdracht en we hadden op sommigen gebieden duidelijk verschillende opvattingen en inzichten. Door toch veel met elkaar contact te blijven houden, veel te bespreken en elkaar proberen te overtuigen lukt het uiteindelijk toch om één lijn te vinden. Ik heb zelf het gevoel dat ik steeds de aanjager en controller van de groep ben geweest en dat ik met die energie de trein aan het rijden heb gekregen. Ik heb deze rol ook min of meer naar mij toe getrokken omdat het project uiteindelijk op mijn school uitgevoerd gaat worden. Daarnaast ben ik ook zeer gedreven om deze zomer af te studeren en wil daarom ook de vaart erin houden. Toen de grote lijnen eenmaal waren uitgezet, heb ik me wat meer teruggetrokken en heeft iedereen zijn aandeel geleverd. Mischa heeft me verrast met zijn creativiteit en enthousiasme. We hebben twee hele verschillende persoonlijkheden, maar ik ben toch onder de indruk van zijn lessen die hij heeft ontwikkeld. We hebben afgesproken dat hij deze ook zelf als gastdocent bij mij op school komt geven. Ik ben benieuwd of ik daar ook nog weer van kan leren. Mike is een hele prettige kracht in de groep. Het is prettig met hem praten, hij kan dingen goed verwoorden, overziet het geheel en geeft altijd precies dat beetje extra ondersteuning dat nodig is om weer een stap verder te komen. Ik realiseer me dat het voor Nathanja als kleuterjuf niet altijd makkelijk is geweest om zich te verplaatsen in onze wereld. Ze was een beetje de stille kracht in ons groepje, maar wel één die goede stukjes tekst kon schrijven, erg goed feedback kon geven en soms verraste met haar goede ideeën.

Nathanja
Ik heb regelmatig de vraag te horen gekregen vanuit mijn DOT groep, waarom ik ook al weer deze minor deed? Dat zegt denk ik wel genoeg over mijn affiniteit  met ICT, ik zie de voordelen binnen het onderwijs heus wel hoor. Dat neemt niet weg dat ik serieus aan de slag wil. Eerst de kat uit de boom kijken, wat wordt er precies van me verwacht en kan ik dit wel? Blijkt dat ik in een fanatiek groepje zit, allemaal werkzaam binnen een totaal andere doelgroep dan ik. Toch kan ik een hoop ervaring die ik bij de kleuters heb opgedaan, spiegelen aan het onderwijs voor het oudere kind.
De samenwerking loopt gesmeerd. Ik heb geen leidende rol, maar volg graag als eerste. Ik heb duidelijk mijn eigen ideeën en probeer deze te reflecteren aan de mening van de ander. In discussies houd ik mij op de achtergrond totdat mijn mening gevraagd wordt. Ik heb dan de tijd gehad te bedenken hoe ik kan onderhandelen. Het vormgeven van het product als geheel is Thijs de sterkste. Mischa is mega enthousiast en zet hoog in. Dit werkt hij uit in twee prachtig opgebouwde lessen. Mike en ik zijn van het aanvullen en  het geven van gerichte feedback, dit werkt prima als reflectie op het eindproduct. In overleg zijn de doelen opgesteld en werken we, per week, tijdens skype gesprekken een to do lijst uit op Google drive. Hierin dragen we allemaal ons deel bij, eigenlijk als gelijke.

Mike
Voor de minor leren en ICT heb ik mij aangesloten bij de DOT van  Thijs, Mischa en Nathanja. De samenwerking binnen deze groep heb ik als fijn ervaren. Iedereen in het groepje had een goede inzet en probeerde elkaar te helpen. Dat  maakte de samenwerking voor mij fijn. Iedereen probeerde zoveel mogelijk te overleggen en er was een duidelijke taakverdeling. Verder waren er voor mijn gevoel genoeg overleg momenten en hebben wij er samen een mooi product van gemaakt.

Mischa

<volgt>


Literatuur:
 • Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2012). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
 • van der Wal, J., & Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho.


dinsdag 29 maart 2016

Einde in zicht...

Met 9 april  al in zicht, hebben we 30 maart als streefdatum om de opdracht zo goed als rond te hebben. Zo kunnen we de dertigste een presentatie voor de contactdag voorbereiden tijdens onze Skype afspraak.
Terwijl Mischa hard doorwerkt aan de eerste twee lessen, zijn de overige taken verdeeld in een to-do-lijst, erg efficiënt.
De lessen zijn zo ingedeeld dat we zoveel mogelijk werken met de 24st century skills, zodat de leerlingen zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Daarbij proberen we de leerkracht ook zoveel mogelijk concrete handvatten te geven om dit praktisch toe te passen.
In verband met de leeftijd van de doelgroep, en Thijs zijn ervaring daarmee, bakenen we wel wat af en geven we hele concrete voorbeelden. Daarnaast is het voor de leerkracht fijn wanneer hij of zij bijvoorbeeld te tool ook van binnen en buiten kent, zodat de leerlingen goed op weg geholpen kunnen worden.
De leerlingen gaan zich de eerste lessen verdiepen in wat ethiek nou precies is. Daarnaast  leren ze hoe je betrouwbare bronnen kunt opzoeken en gebruiken. Ze leren dus naast mediawijsheid ook kritisch denken en een eigen mening vormen en deze ook delen. Bij kritisch denken draait het om het verduidelijken van een bepaalde kwestie. Het doel is informatie te wegen en te beoordelen, zodat de achterliggende ideeën en consequenties van die ideeën helder worden. Wie kritisch nadenkt, leert niet uit zijn hoofd wat goed en fout is, maar denkt zelf na over die vraag. (Visser, 2014)
Door de leerlingen samen te laten werken, in een groepje of tweetal, aan een proces met als product een presentatie komen de andere skills aan bod. Om een mooie mindmap in elkaar te zetten moeten ze elkaar aanvullen en ondersteunen, effectief en efficiënt communiceren. Bij het maken van de digitale presentatie eigenen ze zich ICT (basis)vaardigheden toe. De leerkracht zal in dit proces een coachende rol hebben. Door aan het einde van de les te reflecteren zullen de vaardigheden zichtbaar worden voor de leerlingen en zijn ze bezig met zelfregulering.
We zullen ons deze week nog even hard moeten maken, aan de samenwerking zal het niet liggen.

Literatuur
 • 24, l. (sd). Video's en dossiers voor de onderwijspraktijk. Opgeroepen op 3 28, 2016, van leraar 24: https://www.leraar24.nl/
 • Visser, J. (2014, 4 11). Geef-leerlingen-les-in-nadenken. Opgeroepen op maart 28, 2016, van website van de correspondent: https://decorrespondent.nl/1008/Geef-leerlingen-les-in-nadenken/80088624-f71076eb

[1] Afbeelding gedownload op 28-03-2016 van: http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/o21/sociale-culturele-vaardigheden/

dinsdag 22 maart 2016

De Cyclus

Beste bloglezers,

Het is alweer een week geleden sinds onze laatste Blog. De afgelopen week is er weer hard gewerkt en is er veel gedaan. Als we deze  koppelen aan het model van Addie (Verschuren & Doorewaard, 2007), kun je zien dat wij ons momenteel in een cyclus bevinden van ontwerpen, ontwikkelen en evalueren. Wij houden ons steeds bezig met het ontwerpen van het product en daarna het maken hiervan. Vervolgens overleggen wij via de app of Skype wat iedereen hiervan vindt, waarna de cyclus van ontwerpen, ontwikkelen en evalueren opnieuw begint. Op deze manier begint alles langzaam vorm te krijgen. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om de 21 century skills te verwerken in onze opdracht, waardoor deze niet aangeboden wordt als kennis op zichzelf, maar geïntegreerd is in het product.
Zoals je in de vorige blog hebt gelezen is er gekozen om het onderwerp ethiek te gebruiken. Deze is bruikbaar voor veel diverse doelgroepen en daardoor voor de diverse soorten docenten binnen onze DOT na de minor te gebruiken. Vandaar dat er gekozen is om de 21 century skills te integreren en niet  te focussen als kennis op zich. Iedereen is nu lekker bezig met het maken van zijn of haar onderdeel.
Er is gekozen om zes lessen te maken, waarin een stuk theorie en een project in voorkomt die de leerlingen gaan maken. Wij hebben gekozen (in overleg met de opdrachtgevende school) voor zes lessen omdat de leerlingen dan voldoende tijd hebben om het project te maken, zonder dat er te veel tijdsdruk ontstaat en/of er te veel tijd is om het project te maken. Zes lessen bleek een mooi aantal te zijn. Er is gekozen voor 2 lessen theorie over ethiek. Waarbij leerlingen spelenderwijs kennis maken met ethiek. De derde les is een combinatie les van theorie en praktijk. Hierbij word er een introductie gegeven over het project dat de leerlingen gaan maken en krijgen zij handvatten om te kunnen gebruiken. De overige lessen zijn besteed aan het maken van de opdracht en het presenteren hiervan. Door deze indeling denken wij voldoende afwisseling te maken tussen theorie en praktijk. Hoe de opdracht/project er verder uit komt te zien voor de leerlingen wordt nog over nagedacht. Ook wordt er nagedacht over het implementeren van het Addie model bij de opdracht voor de leerlingen.

Tot zover de blog van deze week en tot de volgende!


Literatuur
 • Verschuren, P. J. M., & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek (4e ed.). Den Haag: Lemma.

woensdag 16 maart 2016

Een onderwerp, en dan...

We hebben deze week besloten dat we ethiek als onderwerp gaan gebruiken voor onze lessenserie. Ook hebben we een abstracte rode draad gevormd voor deze lessenserie: We beginnen met een introductieles waarin de leerlingen kennis maken met nadenken over ethische beslissingen/dilemma’s. De tweede les gaan we voorbereiden op het project, waar we in les drie, vier en vijf mee bezig gaan zijn. We gaan oefenen met het opzoeken van bronnen en gaan dit doen aan de hand van een ethisch dilemma. De derde les gaan het project inleiden en geven hierbij handvatten waarmee ze kunnen werken. Tijdens deze les gaan we misschien ook al een klein beginnetje maken met het project. In lessen vier en vijf gaan we dit project uitvoeren om het vervolgens in les 6 te laten presenteren door de leerlingen.

vrijdag 4 maart 2016

Opstarten


Inmiddels zitten we in week 4 en is er weer aardig heen en weer geappt. Onze eerste Skype afspraak zit er ook op. In de drive hebben we een document aangemaakt die we ieder kunnen aanvullen met onze opvattingen en ideeën. Nog enigszins verward over wat nou precies de bedoeling is, staan de eerste ideeën op papier. De opdrachtgever is enthousiast gemaakt en hebben we voor 5 lessen van 50 min vrij spel gekregen.
Voor nu ziet het er naar uit dat er een introductieles zal komen waarbij we de leerlingen enthousiast maken over de 21st century skills en het doel ervan duidelijk maken.
Daarna zullen de lln. op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen waarbij een vast onderwerp en een van de skills centraal staan.

zondag 21 februari 2016

Verkennen en oriënteren van de mogelijkheden

In week 2 en 3 van de minor hebben we met onze DOT flink verder gebrainstormd over een mogelijk onderwerp voor de pilotopdracht. Hierbij gebruiken we tools als WhatsApp, E-mail en Google Drive. Onze brainstorm hebben we voorgelegd aan onze begeleidend docent. Het lijkt er nu op dat we een lessenserie gaan ontwikkelen waarbij de zogenoemde 21st century skills centraal staan. Een dergelijke lessenserie heeft ook de potentie om gekoppeld te worden aan de projectopdracht van periode 2 uit de minor. We kunnen dan de eerste periode vooral bezig met de Analyse en Design en in periode 2 verder met Development, Implementation en Evaluation van het ADDIE-model (Gustafson & Branch, 2002).

Thijs heeft contact gehad met een collega op zijn school (het Twents Carmel College) die lessen in Toekomst Gerichte Vaardigheden (TGV) verzorgt. Dit is nog een vrij ‘jong’ vak op school, dat zich nog volop aan het profileren en ontwikkelen is. Het vak TGV wordt altijd in een computerlokaal gegeven en leerlingen werken samen aan een breed scala aan vakoverstijgende en maatschappelijke projecten. Het is veel meer dan alleen maar een beetje ‘computerles’. Momenteel is de vakvertegenwoordiger bezig met het herschrijven van het hele programma voor de onderbouw. Het ontwikkelen van een goed doordachte lessenserie waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de 21st century skills is dan ook zeer enthousiast onthaalt. Als het lukt, gaan we volgende week om de tafel om te bespreken wat we precies voor elkaar kunnen betekenen.

Tot nu toe kunnen we twee kanten uit met deze lessenserie. We kunnen ervoor kiezen om de 21st century skills te gebruiken als pure content: dus wat zijn 21st century skills, waarom zijn ze belangrijk en hoe kun je eraan werken? Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om de 21st century skills te koppelen aan een bepaalde (vak)inhoud. Beide opties hebben raakvlakken met zowel content knowledge, pedagogical knowledge en technological knowledge uit het TPACK model (Mishra & Koehler, 2009). In week 4 hebben we een Skype-afspraak gepland staan om het e.e.a. te concretiseren. Hopelijk weten we dan ook meer over de eisen en mogelijkheden van/bij de opdrachtgever.Literatuur

 • Huurneman. (2008). Pilot bron ADDIE 1A4. Zwolle. Opgeroepen op Februari 19, 2016, van http://elo.windesheim.nl/CMS/BE/Vrije%20minoren/Leren%20&%20ICT/Opdrachtomschrijvingen/Bronnen%20Pilot/Pilot%20bron%20ADDIE%201%20A4.pdf
 • Mishra, J., & Koehler, P. (2009). What is technological Pedagogical Content Knowlegde? Opgeroepen op September 27, 2015, van http://www.tpack.nl/over-tpack.html